အနာဂတ် (Anargat)

Anargat ကိုမြန်မာဘာသာစကားဖြင့်ဆိုသော် “အနာဂတ်” ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုဘဝထူထောင်ခြင်းသည် ရိုးမအုပ်စုတွင် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် အတားအဆီးတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါ။ 

အနာဂတ်အစီအစဉ်သည် မိသားစုဘဝတစ်ခုထူထောင်ရန် ပြင်ဆင်နေသော ဝန်ထမ်းများ၏ဘဝကောင်းမွန်မှုနှင့် မိသားစုဘဝကောင်းမွန်စေသောအထောက်အကူကောင်းများပေးနိုင်ရန်ဖန်တီးထားသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ရွေးချယ်စရာများသော မီးဖွားခွင့်မူဝါဒများမှစတင်၍ မိသားစုတစ်ခုထူထောင်ရန်လိုအပ်သည်များကိုဆွေးနွေးအကြုံပြုခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ အလုပ်နှင့်ဘဝမျှတမှုဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များ နှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများပါ ပေးသော ဤအနာဂတ်အစီအစဉ်သည် ရိုးမဝန်ထမ်းများအတွက် ထူးခြားသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 

အနာဂတ်အစီအစဉ် အပြည့်အစုံကိုသိရှိလိုပါက ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

အနာဂတ် (Anargat) means “future” in our language. At Yoma, we believe that starting a family should not be a barrier to having a prosperous career at the Yoma Group. The Yoma Anargat program is designed to provide the support needed on your wellbeing and family life. From a more flexible maternity policy to new family advices, post pregnancy work-life balance tips to financial support, this program is a unique offering for every Yoma employees. To find out more, check out our website now!