ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသော မူဝါဒ

Policy > ရိုးမအုပ်စု၏ မူဝါဒ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ > ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသော မူဝါဒ

၂.၁။ ဤမူဝါဒတွင်ပါရှိသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများသည် Yoma Group ရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင် ပါသည်။ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်သူများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

 • ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ (သို့)
 • အချိန်ပိုင်း (သို့) အချိန်ပြည့် ဝန်ထမ်းများ (သို့)
 • စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ဝန်ထမ်းများ (သို့)
 • စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းများ (သို့)
 • အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုအတွက် စာချုပ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်သူများ (သို့) လုပ်အားပေးများ (သို့)
 • ကန်ထရိုက်တာ (သို့) တဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်တာ (သို့)
 • ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်ရန် တာဝန်ကျသော အလုပ်အေဂျင်စီမှ ဝန်ထမ်း (သို့)
 • အလုပ်သင် (သို့) လုပ်အားပေး

နှင့် သက်ဆိုင်သူများဖြစ်သည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ ခေတ္တလာရောက် လုပ်ကိုင်သူများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကန်ထရိုက်တာများ (သို့) အခြား အကြောင်းအရာ တခုခုအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ဝန်ထမ်းများ

၂.၂ အထက်ဖော်ပြပါ ၂.၁ တွင် ပါရှိသည့် ဝန်ထမ်းများသည် ဤလက်စွဲစာအုပ်ပါ မူဝါဒများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက်သည့် အစီအစဉ်တွင် ဝန်ထမ်းများ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကန်ထရိုက်တာရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ဤမူဝါဒကို နားလည်အောင် သေချာဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိသော မူဝါဒတွင် ပါဝင်သည့် အဓိကကျသော အခြေခံမူများမှာ

 • လူတိုင်းကို တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးပေးရန်
 • လူတိုင်းပါဝင် လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလေ့အထကို မြှင့်တင်ပေးရန်
 • လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ မတူညီ ကွဲပြားမှုများကို ရိုသေလေးစားရန်
 • ခွဲခြားဆက်ဆံမှု အမျိုးမျိုးမှ ကာကွယ်ရန်
 • အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံမှုရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ပေးရန်

ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် မူဝါဒအပြင်  ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အစီအစဉ်များကိုပါ နားလည်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

Yoma Group အတွင်း မတူညီ ကွဲပြားသော ဝန်ထမ်းတိုင်းကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုပြီး လုံခြုံမှုအပြည့်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ရ အဆင်ပြေသော လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖော်ဆောင်ရန်ကို Yoma Group မှ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ မည်သို့သော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုမဆို နားလည်လက်ခံပေးမည် မဟုတ်ဘဲ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒကို မည်သည့် အခြေအနေတွင်မဆို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက Yoma Group ရှိ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ၏ အရေးယူခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမူဝါဒဖြင့် Yoma Group သည်

 • လူတိုင်းကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့် လေးစားစွာဆက်ဆံပြီး ခွဲခြားမှုမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ရန်
 • အချက် (၃) တွင် ပါရှိသည့် အခြေခံမူအရ တိုင်ကြားမှုများကို ထိထိရောက်ရောက် တုံ့ပြန်ပေးနိုင်ရန်
 • အနိုင်ကျင့်မှု အမျိုးမျိုးမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီမှုများပေးရန်
 • ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသော မူဝါဒကို မလိုက်နာခြင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြမှုကို အားပေးရန်
 • တိုင်ကြားခြင်းအားလုံးကို လေးလေးနက်နက်နှင့် လျှို့ဝှက်စွာ အရေးယူပေးမည်ကို အာမခံပေးခြင်း
 • လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း

ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု၊ တန်းတူညီမျှရှိမှုနှင့် အချင်းချင်း လေးစားမှုရှိလာအောင် မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဝန်ထမ်းတိုင်း လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရှိရပါမည်။  အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအပါအဝင် အခြားအကြောင်းအရာများကြောင့် အချက် (၂.၁) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများ အပါအဝင် အလုပ်လျှောက်ထားသူများ (သို့) ဧည့်သည်များအပေါ် မည်သည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုမဆို Yoma Group မှ နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

 • လိင်စိတ်ခံယူမှု
 • လိင်ကွဲပြားမှု
 • လိင်ပြောင်းထားမှု
 • လိင်စိတ်ကိုင်းညွတ်မှု (လိင်တူစုံမက်ခြင်း ၊ လိင်တူတွဲဖက်ခြင်း၊ လိင်နှစ်မျိုးလုံးကို စုံမက်ခြင်း နှင့် လိင်ကွဲစုံမက်ခြင်း၊ လိင်ပြောင်းထားခြင်း တို့အပါအဝင်)
 • ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်
 • အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ
 • ရည်းစားရှိ၊ မရှိ
 • သားသမီး ရှိ၊ မရှိ
 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ မီးဖွားခြင်းနှင့် ဖခင်ဖြစ်လာခြင်း
 • နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်း
 • အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အခြေအနေ၊ မိသားစုတာဝန်
 • လူမျိုးရေး (တိုင်းရင်းသားဇာတိ၊ အသားအရောင်၊ လူမျိုး နှင့် ဇာတိ အပါအဝင်)
 • လူမျိုးစု
 • လူမှုရေးဇစ်မြစ်
 • မသန်စွမ်းမှု၊ ခန္ဓာကိုယ် ချို့ယွင်းမှု
 • ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်နှင့် လှုပ်ရှားမှု
 • နိုင်ငံရေး ခံယူချက်နှင့် လှုပ်ရှားမှု
 • အသက်
 • ကျန်းမာရေး
 • အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီသူ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ပတ်သက်နေခြင်း

၅.၂ အလုပ်ပုံစံအပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ စာချုပ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ချက်များမရှိ လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်ခြင်း) တို့ကိုလည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

၅.၃ အချက် (၂.၁) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ထမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် ကန်ထရိုက်တာတို့သည် ယခု မူဝါဒတွင် တားမြစ်ထားသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ကျူးလွန်မိပါက ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များအတွက် ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Yoma Group အနေဖြင့် မည်သည့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုမဆို နားလည်လက်ခံ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

၆.၁ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ၎င်း၏ လုပ်ကိုင်ရည် (သို့) အလုပ်လိုအပ်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အခြားအကြောင်းကြောင့် အခြားသူများနှင့်အညီ တန်းတူ မဆက်ဆံခြင်းသည် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းနှင့် အလုပ်လျှောက်ထားသူတိုင်းကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရည်အချင်းများ မည်သို့ပင် ရှိစေကာမူ တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံရပါမည်။ မည့်သို့သော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုမဆို ဆန့်ကျင်သည့် Yoma Group ၏ သဘောထားကို ပြသနိုင်ရန်  ဖြစ်လာနိုင်သည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးစုံကို ဤမူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆.၁.၁ တိုက်ရိုက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များကြောင့် အခြားသူများနှင့် တန်းတူ ဆက်ဆံမခံရခြင်းသည် တိုက်ရိုက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည် တရားမျှတမှု မရှိပါ။

အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးအား အနာဂတ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လာနိုင်ကာ မီးဖွားခွင့်ယူလာနိုင်သည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အလုပ်မခန့်အပ်ခြင်းသည် တိုက်ရိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၏ ဥပမာဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လာနိုင်ခြင်းကြောင့် အလုပ်မခန့်အပ်ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောသည့် နေရာဒေသမှ လာခြင်းကြောင့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှ ပြောဆိုဆက်ဆံရခက်မည်ဟု ယူဆသဖြင့် အလုပ်မခန့်ခြင်းတို့သည် တိုက်ရိုက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

၆.၁.၂ သွယ်ဝိုက်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

လူတိုင်းအတွက် ချမှတ်ထားသည့် အခြေအနေ၊ စည်းကမ်း၊ လိုအပ်ချက်၊ မူဝါဒ (သို့) အလေ့အထ တစ်ခုသည် အလုပ်ပြီးမြောက်ရေးအတွက် အထောက်အကူ မဖြစ်စေဘဲ အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်တစ်ခုခု နှင့် ကိုက်ညီသူများအတွက် နစ်နာစေခြင်းသည် သွယ်ဝိုက်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်း၏ ပိတ်ရက်ဖြစ်သည့် တနင်္လာနေ့တိုင်းတွင် မန်နေဂျာမှ အဖွဲ့လိုက်အစည်းအဝေး ခေါ်ယူခြင်း ၊ ရာထူးတစ်ခုအတွက် အလုပ်တာဝန်ပြီးမြောက်ရန် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု မလိုအပ်သော်လည်း မန်နေဂျာမှ အလုပ်လျှောက်ထားသူတိုင်းအား ကျွမ်းကျင်စွာ ရေးတတ်၊ ပြောတတ်ရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် သွယ်ဝိုက်၍ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၏ ဥပမာများဖြစ်ပါသည်။

၆.၁.၃ လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်

အချို့သော အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ရှင်သည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အချက် ၅.၁ တွင် ပါဝင်သည့် အချက်တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီသူ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တိုက်ရိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အလုပ်ရာထူးနေရာနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်  အထူးအရေးကြီးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကိစ္စတစ်ခုချင်းစီအပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှု အပေါ် မူတည်၍ အလုပ်လျှောက်လွှာများကို ပယ်ချခြင်း။

၆.၁.၄ ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက်မှ တစ်ခုခုကိုက်ညီသူနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းသည် ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် လေဖြတ်နေသည့် လူနာတစ်ဦးကို စောင့်ရှောက်ပေးနေခြင်းကြောင့် ရာထူးမတိုးပေးခြင်း၊ မသန်စွမ်းသူနှင့် ပတ်သက်နေခြင်း (သို့) ပြုစုစောင့်ရှောက်နေခြင်းကြောင့် အဆိုပါ ဝန်ထမ်းအား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆.၁.၅ ထင်မြင်မှုကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

တစ်စုံတစ်ယောက်အား အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ထင်မြင်ချက်ဖြင့် ထိုသူအား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည် ထင်မြင်မှုကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသူသည် အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပါကလည်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ခံရနိုင်ပါသည်။

ဥပမာအနေဖြင့် ဝန်ထမ်း A သည် ဝန်ထမ်း B တွင် AIDS ရောဂါ မရှိသော်လည်း ရှိနေသည်ဟု ယူဆသဖြင့် အနိုင်ကျင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းသည် ထင်မြင်ယူဆချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆.၁.၆ မသန်စွမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှု

တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၎င်း၏ မသန်စွမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တန်းတူဆက်ဆံ မခံရခြင်းသည် မသန်စွမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါသည်။

Dyslexia ရောဂါအခြေအနေကြောင့် စကားအသံထွက်မှားသည့် ဝန်ထမ်းကို ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် မသန်စွမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါသည်။  အလုပ်ရှင် (သို့) မန်နေဂျာသည် အဆိုပါဝန်ထမ်း၏ မသန်စွမ်းမှုကို သိနေရက်နှင့် ထိုသို့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမျိုးကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။

၆.၁.၇ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ရာထူးတိုးခြင်းများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သည် (က)  အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု အများမှ ထင်မြင်ယူဆခြင်း (ခ) အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီနေခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ရာထူးတိုးခြင်းတို့တွင် တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆.၁.၈ အလုပ်အကိုင်နှင့် သင်တန်းပို့ချခြင်းတို့အတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သည် (က)  အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု အများမှ ထင်မြင်ယူဆခြင်း (ခ) အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီနေခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် သင်တန်းပို့ချခြင်းတို့အတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၆.၁.၉ လစာတန်းတူရရှိရေးအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သည် (က)  အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု အများမှ ထင်မြင်ယူဆခြင်း (ခ) အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီနေခြင်းတို့ကြောင့် လစာတန်းတူမရရှိသည့်အပြင် အလုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလတစ်လျှောက် ငွေကြေးနှင့် ငွေကြေးမဟုတ်သော အခြားခံစားခွင့်များကို အခြားဝန်ထမ်းများနှင့် တန်းတူ မရရှိခြင်းသည် လစာတန်းတူ ရရှိရေးအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆.၁.၁၀ မတူညီ ကွဲပြားမှုများကို လျစ်လျူရှုရေးနှင့် ဝန်ထမ်းတိုင်း ပါဝင်နိုင်ရေး

မတူညီကွဲပြားခြင်းဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ မတူညီ ကွဲပြားသော စရိုက်လက္ခဏာ များကို လက်ခံပေးကာ ဝန်ထမ်းတိုင်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းအကြား လေးစားမှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုတို့ ရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

မတူညီကွဲပြားမှုတွင် ပုံစံမျိုးစုံရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ လူမျိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးစု၊ ဘာသာစကား၊ လိင်ကွဲပြားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်၊ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်း၊ အသက်၊ ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေး၊ အတွေးအခေါ်၊ ခံယူချက်၊ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နှင့် နိုင်ငံရေးခံယူချက် အစရှိသည့် အရာများတွင် မတူညီခြင်းဖြင့် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ခြင်းစီ၏ မတူညီကွဲပြားခြင်းတို့ကြောင့် အတွေးအမြင်အမျိုးမျိုး ရှိလာခြင်းသည် လုပ်ငန်း၏ တိုးတက်အောင်မြင်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။

အချက် ၂.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်တွင် ပါဝင်သူများ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ဝန်ထမ်းများ၏ မတူညီကွဲပြားမှုများကို လက်ခံနားလည်ပေးပြီး လူတိုင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ကာ အချင်းချင်း လေးစားမှုရှိသည့်  လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆.၂ အောက်ဖော်ပြပါ အမူအကျင့်များသည် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မဟုတ်ပါ။

 • စွမ်းဆောင်ရည် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပါအဝင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော အခြားစီမံခန့်ခွဲ့မှု လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ
 • အလုပ်တာဝန်ပြီးမြောက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ လမ်းညွှန်ချက်များ
 • ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာရန် လမ်းညွှန်ချက်များ

၆.၃ အနိုင်ကျင့်ခြင်း

တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားထားခြင်း (သို့) တိုင်ကြားထားသည်ဟု ထင်ရခြင်းတို့ကြောင့် ထိုသူအပေါ်နှင့် ထိုသူအား ကူညီပံ့ပိုးပေးသူကို မတရားသဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ထိခိုက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်ဆံပြုမူခြင်းသည် အနိုင်ကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုင်ကြားသူအား လက်တုံ့ပြန်ခြင်း (သို့) ထိခိုက်နစ်နာစေသူကို ချက်ချင်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါသည်။

 • ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအမျိုးမျိုးမှ ကင်းဝေးအောင် တားဆီးကာကွယ်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အထူးအရေးပါပြီး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၌ တာဝန်ရှိပါသည်။
 • Yoma Group အနေဖြင့် အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းအပါအဝင် ရာထူးတိုးပေးခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချခြင်း၊ လစာနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ စည်းကမ်းထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းလျော့ချရေးတို့တွင် မည်ကဲ့သို့သော ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ မရှိအောင် တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
 • အလုပ်တာဝန်များကို ထိရောက်စွာ ပြီးမြောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းနှင့် လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များကိုသာ သတ်မှတ်ပါသည်။
 • အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ရာထူးတိုးပေးခြင်းတို့အတွက် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် အလုပ်၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်သာ မူတည်၍ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက် မတူသူများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက်လည်း ထိုက်သင့်သည့်အလျောက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
 • အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ၊ ၎င်းတို့အပေါ် တန်းတူညီမျှဖြစ်နိုင်ရေးနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ မရှိစေရန် Yoma Group သည် မူဝါဒအသစ်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အစီအစဉ်အသစ်များကို အစဉ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်လျက်ရှိပါသည်။
 • ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် တိုင်ကြားသူများ (သို့) ပါဝင်စုံစမ်းသူများအပေါ် လက်တုံ့ပြန်ခြင်း များမရှိစေရန် Yoma Group မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်ကြားသူများ အပါအဝင် မျက်မြင်သက်သေနှင့် ပါဝင်စုံစမ်းသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ပါဝင်နေစဉ် ကာလတစ်လျှောက် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ မရှိစေရပါ။

 

အထွေထွေ တာဝန် ဝတ္တရားများ

ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ကင်းဝေးသည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် Yoma Group ရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံးသည် ယခုဖော်ပြပါ မူဝါဒကို လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ယခု မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ခွဲခြားဆက်ဆံသည်ဟု ယူဆနိုင်သည့် အမူအကျင့် (သို့) စရိုက်များကို ရှောင်ရှားကြမည်ကို Yoma Group အနေဖြင့် မျှော်လင့်ပါသည်။

ယခုမူဝါဒတွင် တင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် မူဝါဒအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများကို ပြုလုပ်သူ မည်သူမဆို စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံယူရမှာဖြစ်ပါ သည်။

၇.၃ သီးခြားတာဝန်များ

၇.၃.၁ ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှု

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အမှုဆောင်ကော်မတီတို့သည်  ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေးအတွက် ပြုလုပ်သည့် Yoma Group ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

(၁) သတ်မှတ်ထားသည့် မူဝါဒအား ချိုးဖောက်သူများကို တိုင်ကြားသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းပေးခြင်း

(၂) တိုင်ကြားမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေစဉ် တွေ့ရှိရသည့် ပြဿနာရပ်များနှင့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း

၇.၃.၂ ဝန်ထမ်းများ

စံသတ်မှတ်ထားသည့် အမူအကျင့်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အမူအကျင့်များကိုလည်း ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်

- လုပ်ငန်းစုမှ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ မရှိစေရန် ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင် မူဝါဒများကို သိရှိနားလည်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးရန်

- မူဝါဒအတိုင်း လိုက်လျော့ညီထွေစွာ ပြုမူနေထိုင်ရန်

- ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရှိပါက အသိပေးတိုင်ကြားရန်နှင့် ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိပါက သက်သေအနေဖြင့် ပါဝင်ကူညီရန်

- ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များ၊ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများနှင့် ထိခိုက်နစ်နာစေမှုများကို သတိမူစေရန်

- အပြုအမူများတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းပုံစံများ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အမူအကျင့်များ မပါစေရန်

- အခွင့်အရေး တန်းတူရရှိရေးအတွက် ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်

- မည်သည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုမဆို သက်ဆိုင်ရာသို့ သတင်းပေးပို့ရန်

- လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် အပြုအမူများ ပြုလုပ်ခြင်းကို တိုက်တွန်း အားပေးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်

- ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တိုင်ကြားသည့်သူများအား ရန်လိုမုန်းတီးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယခုဖော်ပြပါ မူဝါဒကို ဖောက်ပျက်သည့် မည်သည့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများကိုမဆို တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ ချက်ချင်းအသိပေး အကြောင်းကြားရပါမည်။

၇.၃.၃ မန်နေဂျာ / တာဝန်ခံ မန်နေဂျာတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရား

လုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးရှိ တာဝန်ခံမန်နေဂျာများအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများမှ အတုယူနိုင်အောင် စံနမူနာအဖြစ် ပြုမှုနေထိုင်ရန်နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားမှုများကိုလည်း မျှမျှတတ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တိုင်ကြားမှုတိုင်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (သို့) အလားအလာရှိသည့် ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းများကို သေချာထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဖြေရှင်းပေးရပါမည်။ မန်နေဂျာများအနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 • Yoma Group ၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ မရှိစေရန် ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများကို သိရှိကာ လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး ဝန်ထမ်းများကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန်။
 • ဤမူဝါဒကို ထောက်ခံအားပေးပြီး တက်ကြွစွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန်။
 • လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို စောင့်ကြည့်ကာ တွေ့မြင်သည့် (သို့) တိုင်ကြားလာသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းပေးရန်
 • ဤမူဝါဒတွင် ချမှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ လိုက်နာကျင့်သုံးရန်။
 • ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တိုင်ကြားမှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြုလုပ်ရန်အတွက် တိုက်တွန်းရန်။
 • ဝန်ထမ်းများအား ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် အမူအကျင့်များ ပြုလုပ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ခြင်းများ နှင့် ဖိအားပေးခြင်းများကို မပြုလုပ်မိစေရန်။
 • အချက် ၂.၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းဌာန၊ အဖွဲ့အသီးသီး၌ အလုပ်စဝင်ချိန်တွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာနှင့် လူတိုင်း တန်းတူညီမျှဖြစ်ရေးအတွက် ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ စည်းကမ်းချက်များကို ဝန်ထမ်းအသစ်များထံ ရှင်းလင်းပြောပြရန်။
 • အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသူများအတွက် ထိရောက်အကျိုးရှိစေမည့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရေး မူဝါဒအသစ်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် အစီအစဉ်အသစ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်။
 • တိုင်ကြားမှုတိုင်းကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထိရောက်သေချာစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်။

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ မရှိအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်ကို မန်နေဂျာများမှ သိရှိရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့်  ဝန်ထမ်းများ မတိုင်ကြားသော်လည်း  လုပ်ငန်းခွင်တွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ရှိလာပါက ချက်ချင်း (သို့) ထိုက်သင့်သလောက် သိရှိကာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ပေးရပါမည်။

၇.၃.၄ မကျေနပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ကော်မတီ

မကျေနပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ကော်မတီအနေဖြင့် အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ မရှိစေအောင် ပြုလုပ်နေသည့် Yoma Group ၏ ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုများကို ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၁) ယခုဖော်ပြပါ မူဝါဒကို ချိုးဖောက်မှုများနှင့် တိုင်တန်းမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် ဖြေရှင်းပေးရန်။

၂) တိုင်တန်းမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေစဉ်အတွင်း ပြဿနာအရင်းအမြစ်၊ ဖြစ်ပွားမှုပုံစံ (သို့) စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်။

၃) အချက် ၅.၁ တွင် ဖော်ပြထားသူများအတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ မရှိစေရန်နှင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန် ရှိရင်းစွဲ မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် အစီအစဉ်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန်။

ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ယခုဖော်ပြပါ မူဝါဒနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခြားမူဝါဒ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်အခါအလိုက် ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနအနေဖြင့် Yoma Group ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ မရှိစေရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ အပါအဝင် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သည့် ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများကို စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ မန်နေဂျာများနှင့် ဝန်ထမ်းများထံ ပေးအပ်ရမည့် တာဝန်လည်း ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် မန်နေဂျာများအနေဖြင့် လိုအပ်ပါက လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနထံမှ လိုအပ်သည့် အကြံဉာဏ်များ (သို့) ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများအတွက် တိုင်ကြားလိုပါက Yoma Group ၏ မကျေနပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ကော်မတီ၏ မူဝါဒနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားရပါမည်။ တိုင်ကြားမှုပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြား မူဝါဒအနေဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၈.၁ တိုင်ကြားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ

ယခုမူဝါဒကို ကျူးလွန်မှုများအတွက် အောက်ပါတို့ထံ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။

 • မိမိအထက်လူကြီး
 • လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာန

၈.၂ တိုင်ကြားသူ

တိုင်ကြားသူအနေဖြင့် အောက်ပါခံစားခွင့်များနှင့် တာဝန်များ ရှိပါသည်။

 • တိုင်ကြားသူကို မျှမျှတတဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံရန်
 • တိုင်ကြားသူကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန်
 • မိမိ၏ တိုင်ကြားချက်ကို သက်သေ အထောက်အထား အချက်အလက် မှန်ကန်တိကျစွာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန်
 • မိမိ၏ တိုင်ကြားချက်အတွက် လိုအပ်ပါက မကျေနပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ကော်မတီနှင့် အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်
 • လိုအပ်ပါက မကျေနပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ကော်မတီနှင့် ပြင်ပရှိ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီ ရယူရန်

၈.၃ အတိုင်ခံရသူ

အတိုင်ခံရသူအနေဖြင့် အောက်ပါခံစားခွင့်များနှင့် တာဝန်များ ရှိပါသည်။

 • အတိုင်ခံရသူကို မျှမျှတတဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံရန်
 • အတိုင်ခံရသူကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန်
 • တိုင်ကြားချက်အပေါ် တုံ့ပြန်သည့် သက်သေ အထောက်အထား အချက်အလက်များကို မှန်ကန်တိကျစွာ ဖော်ပြရန်
 • အတိုင်ခံရသူမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့် ပြုမူနေထိုင်ပုံ လမ်းညွှန်ချက်များကို ချထားပေးရန်
 • အတိုင်ခံရသူမှ ၎င်းတို့၏ အပြုအမူကို ပြောင်းလဲလာနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာမှ ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်
 • လုပ်ငန်းစုနှင့် ပြင်ပရှိ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီရယူရန်

Yoma Group အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများနှင့် တိုင်ကြားမှုများကို လျှို့ဝှက်ဘေးကင်းစွာဖြင့် ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တိကျစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်ဟုဆိုခြင်းမှာ တိုင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်ကို ဖြစ်စဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သူများနှင့် မကျေနပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ကော်မတီနှင့် သာ ဆွေးနွေးပြောဆိုရပါမည်။ တိုင်ကြားမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်းနာမည်များနှင့် အချက်အလက် အကြောင်းအရာများအားလုံးကို ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန် တင်းကြပ်စွာ စီစစ်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အချက်အလက်များကို သိသင့်သိထိုက်သည့် အခြေခံအချက်အလက်များ (သို့) အထက်ရှိ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိမှသာ ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်ကြားချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို လူတိုင်း မသိရှိအောင် ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များအကြား ရှိနေသည့် ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်မှု မရှိအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် တိုင်ကြားမှုကိုလည်း ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။

တိုင်ကြားမှုအတွက် တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ချိန်မှစ၍ အချက်အလက်အပြည့်အစုံကို မဖြစ်မနေ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် အီးမေးလ်များ၊ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ နှင့် အကြံပြုချက် ရလဒ်များ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ မှတ်တမ်းပြုစုထားသည့် ဖိုင်တွဲများကို လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနတွင် သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ ယခုမူဝါဒ၏ နောက်ဆက်တွဲ (က) တွင် မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်ချက်များကို  ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။ တိုင်ကြားမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီးနောက်တွင် မှတ်တမ်းများကို ၃ နှစ်ကြာ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယခုမူဝါဒကို ချိုးဖောက်ပါက စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှု၏ ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ တောင်းပန်ခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ ဌာနပြောင်းခြင်း၊ ရာထူးလျော့ခံရခြင်း၊ အလုပ်မှ ထွက်ရခြင်းအပါအဝင် အခြားသင့်လျော်သော စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။