စည်းကမ်းရေးရာ အရေးယူမှု

အကျိုးဖြစ်ထွန်း၍ ထိရောက်မှုရှိသော အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် ဝန်ထမ်းများအားလုံး အတူတကွ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို ကူညီဖန်တီးရန်။

ဝတ္တရားအပေါ် တာဝန်ယူမှု ရှိစေရန်နှင့် မိမိ၏ အလုပ်၊ ရိုးမအုပ်စုပိုင်ပစ္စည်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့် အထက်လူကြီးများအပေါ်တွင် လေးစားမှု ရှိလာစေရန်။

ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက် ထင်သာမြင်သာရှိသော ပြစ်ဒဏ်များကို သတ်မှတ်ဖော်ပြရန်။

ရိုးမအုပ်စု၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းများအတွက် လုပ်ငန်းစုမှ လက်ခံကျင့်သုံးသည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော မူဝါဒများ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အများသိစေရန်။

ယခုဖော်ပြပါမူဝါဒသည် အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ၊ အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းဖြစ်စေ ယာယီဝန်ထမ်းများဖြစ်စေ ဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်အား မိတ်ဆက်ပေးချိန်တွင် ဝန်ထမ်းအားလုံးထံ၌ ဝန်ထမ်းလက်စွဲလမ်းညွှန်စာအုပ် မိတ္တူတစ်အုပ်စီ ရှိနေစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ဝန်ထမ်းများအားလုံး လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာမှုရှိစေရန် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။

စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်၍ အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်း (သို့) ဆိုင်းငံ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် စဉ်းစားသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် အကြံပြုထားသည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုသည် သင့်လျော်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ သမာသမတ်ကျသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ရန်မှာ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုးမအုပ်စု၏ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများကို ပညာပေးရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ အထွေထွေသော စည်းကမ်းများကို ပြုပြင်ရန်၊ ပြန်လည်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ကျူးလွန်သော ပြစ်မှုမှာ အလွန်ပြင်းထန်ခြင်း (သို့) ယခင်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသည့် ဝန်ထမ်းများကိုသာ ရိုးမအုပ်စုမှ မဖြစ်မနေ အလုပ်မှ ရပ်စဲပစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သို့သော် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဆိုပါက ပြစ်မှု၏ ကြီးလေးမှုအပေါ် မူတည်၍ ပြစ်ဒဏ်များကို အဆင့်ဆင့် ချမှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်း၏ နောက်ကြောင်းမှတ်တမ်း နှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း (သို့) စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကို စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနမှ ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

အထက်ပါစည်းကမ်းများသည် လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်းများအပေါ် မူတည်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှု မရှိခြင်းများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက်မှု

(က) အလုပ်ပျက်ရက် များခြင်း/ အလုပ်တက်ချိန် နောက်ကျခြင်း

(ခ) လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း

(ဂ) စိတ်သဘောထားမမှန်ခြင်း

(ဃ) ရိုင်းပျခြင်း

(င) ကျန်းမာရေး/လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာခြင်း (ရိုးမအုပ်စုပိုင် ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ထိခိုက်ခြင်း (သို့) အသက်အန္တရာယ်အား ထိခိုက်စေခြင်း မရှိသည့် အခြေအနေ)

(စ) အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပြစ်မှုများမဟုတ်သည့် မပြင်းထန်သည့် အခြားပြစ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း

ဝန်ထမ်းကို ဆွေးနွေးအကြံပေးကာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုကို ဖိုင်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ထိုပြစ်မှုကို ထပ်မံကျူးလွန်ပါက နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားပြစ်မှုများကို ကျူးလွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲမှူး/ဌာနမှူးများက လိုအပ်သလို နှုတ်ဖြင့် သတိပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ခန့်အပ်ထားရှိမှု ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့) အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းများ မပြုလုပ်မီ နှုတ်ဖြင့် သတိပေးခြင်း တစ်ကြိမ် နှင့် စာဖြင့် သတိပေးခြင်း နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

ရိုးမအုပ်စုမှ ဆောင်ရွက်မည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများတွင် ရာထူးတိုးရန် ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရာထူးလျှော့ချခြင်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ ပြစ်မှုများသည် လက်မခံနိုင်သော စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခြင်းများဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပြစ်မှုများကို ကျူးလွန်ပါက အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်ထားရှိမှု ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ရာထူးတာဝန်မှ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရာထူးလျှော့ချခြင်း (သို့) စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ လိုအပ်သလို ချမှတ်သည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(က)ခိုးခြင်း

(ခ)စာရွက်စာတမ်းအတုပြုလုပ်ခြင်း

(ဂ)လောင်းကစားလုပ်ခြင်း/ အလောင်းအစားပြုခြင်း/ ပြည့်တန်ဆာပြုခြင်း

(ဃ)ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် အခြားသူများအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေအောင် ပြုမူခြင်း

(င)ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ပစ္စည်းများဖျက်ဆီးခြင်း

(စ)ညစ်ညမ်းသော (သို့) လူ့ကျင့်ဝတ်ကို ဆန့်ကျင်စွာ ပြုမူခြင်း

(ဆ)စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောအရာများ/မူးယစ်ဆေးများ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း (သို့) သုံးစွဲခြင်း

(ဇ)ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု မရှိခြင်း

(ဈ)ကျန်းမာရေး/လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာခြင်း (ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ ပျက်စီးစေခြင်း (သို့) အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေခြင်း)

(ည)ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသော အစည်းအဝေးများ/ လူစုလူဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း

(ဋ)တာဝန်ချိန်တွင် အိပ်စက်ခြင်း

(ဌ)အလုပ်ချိန်အတွင်း နိုင်ငံရေးများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဍ)ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသော ရန်ပုံငွေများ ကောက်ခံခြင်း/ စုဆောင်းခြင်း

(ဎ)အလုပ်မလုပ်ဘဲ အချိန်ဖြုန်းခြင်း

(ဏ)ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း မရှိဘဲ အလုပ်ရက် ၃ ရက်ဆက်တိုက် (သို့) ၇၂ နာရီထက် ကျော်လွန်၍ အလုပ်မှ ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့) တရားဝင် ခွင့်တိုင်ခြင်း (သို့) အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ တစ်လအတွင်း စုစုပေါင်း ၅ ရက် အလုပ်ပျက်ကွက်ခြင်း

(တ)အထက်ဖော်ပြပါ ပြစ်မှုများထက် ပို၍ပြင်းထန်သော ပြစ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း

(ထ)ရိုးမအုပ်စု၏ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခြင်း

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုများ/စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများကို မှတ်တမ်းယူထားရန် လိုအပ်သည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှု တစ်ခုခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ဝန်ထမ်း၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူထားမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးဖိုင်ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရပါမည်။

အထင်လွဲမှားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဆက်ဆံရေးများအတွက် စေ့စပ်သေချာစွာ ဆွေးနွေးခြင်းသည် အထူးအရေးပါပြီး တန်ဖိုးရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် မကျေနပ်ချက်များအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကနဦးအဆင့်တွင် ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် (၁)

အကြောင်းကိစ္စကို ဌာနခွဲမှူးထံ တင်ပြရမည်။ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုရှိသော ဌာနခွဲမှူးမှ အလုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်သွားပါမည်။

အဆင့် (၂)

တရားမျှတမှု မရှိဟု သင်ခံစားရပါက လုပ်ငန်းဌာနခေါင်းဆောင်ထံတင်ပြနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှ အလုပ်ရက် (၇)ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်သွားပါမည်။

အဆင့် (၃)

ကျေနပ်မှု မရှိသေးပါက စီအီးအိုထံ တင်ပြနိုင်ပါသည်။ စီအီးအိုသည် အလုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်သွားပါမည်။