လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ

ရိုးမအုပ်စုအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများကို ဤကျင့်ဝတ်အပြင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာဒေသရှိ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာကြစေလိုပါသည်။

Yoma Group သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ကုလသမဂ္ဂ Global Compact ၏ အခြေခံမူ ၁၀ ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကတည်းက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ၎င်းအခြေခံမူ ၁၀ ချက် သည် လုပ်ငန်းစုရှိ လုပ်ငန်းတိုင်းအပြင် ဝန်ထမ်းအားလုံး နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက -

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Global Compact  ရှိ အခြေခံမူများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ်ပြုပြီးနောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးနယ်ပယ် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိုအခြေခံမူဝါဒများအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုအခြေခံမူများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ မဟာဗျူဟာ၊ ထုံးတမ်း စဥ်လာနှင့် နေ့စဥ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြီးမားသောပန်းတိုင်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေမည့်  စီမံကိန်းများ၊ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ Millennium Development Goals ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ Yoma Strategic Holdings Ltd အနေဖြင့် ထိုကတိကဝတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ရှယ်ယာရှင်များ နှင့် အများပြည်သူတို့အား သိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။

ကုလသမဂ္ဂ Global Compact အခြေခံမူ (၁၀) ချက်

လူ့အခွင့်အရေး

အခြေခံမူ ၁ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတကာ လက်ခံသဘောတူထားသည့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို လေးစားလိုက်နာပြီး အထောက်အပံ့ပြုရမည်။

အခြေခံမူ ၂ - လူ့အခွင့်အရေး ပါဝင်ချိုးဖောက်မှုများတွင် မိမိကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိစေရ။

အလုပ်သမား‌ရေးရာ

အခြေခံမူ ၃ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လွတ်လပ်စွာသင်းပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကို အားပေးပြီး၊ မိမိအခွင့်အရေးကို အစုအဖွဲ့အလိုက် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်၊ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုဖြင့် ရယူပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် အသိအမှတ်ပြုမှုရှိရမည်။

အခြေခံမူ ၄ - အဓမ္မနှင့် မလုပ်မနေရခိုင်းစေသော လုပ်သား ပုံစံအားလုံးပပျောက်ရေး

အခြေခံမူ ၅ -ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေး ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်း

အခြေခံမူ ၆ - အလုပ်ခန့်ထားမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများမှ ပပျောက်ရေး

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

အခြေခံမူ ၇ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများသို့ သတိထားချဥ်းကပ်မှု တစ်ခုကို အထောက်အပံ့ပြုရမည်။

အခြေခံမူ ၈ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားပိုမိုယူရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း

အခြေခံမူ ၉ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သင့်လျော်သည့် နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြန့်ပွားရေးကို အားပေးခြင်း

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး

အခြေခံမူ ၁၀ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသည် ခြိမ်းခြောက်ဖိအားပေးခြင်းနှင့် လာဘ်ပေးခြင်းအပါအဝင် အဂတိလိုက်စားပုံစံအားလုံး တိုက်ဖျက်ရေးကို လုပ်ဆောင်ရမည်။

ရိုးမအုပ်စုအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ကာစတန်မာများ၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များနှင့် ဧည့်သည်များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးကြရန်မှာ ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် (သို့) အခြားသူများကို မထိခိုက်စေဘဲ အလုပ်ကို ဘေးကင်းစွာလုပ်ဆောင်ကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဖြစ်အပျက်များအပါအဝင် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော (သို့) ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အခြေအနေများကို ချက်ချင်းသတင်းပို့ရပါမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သော အကာအကွယ်ကိရိယာကို ဝတ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလမ်းညွှန်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို သိရှိလိုက်နာကြရပါမည်။

ဤကြိုးပမ်းမှုကို ဝန်ထမ်းများ၊ ကာစတန်မာများ၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၊ ဧည့်သည်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတကွ မျှဝေလုပ်ဆောင်ကြရမည်။

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ထံတွင် ယုံကြည်စွာအပ်နှံထားသည့် ရိုးမအုပ်စုပိုင်ပစ္စည်းများအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများတွင် ရုပ်ဝတ္ထုများ (ဥပမာ - ဖုန်းများ၊ ရိုးမအုပ်စုပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ (သို့) ကွန်ပျူတာများ)၊ မှတ်တမ်းများ (ဥပမာ - ကာစတန်မာများ၏ အချက်အလက်များနှင့် ရိုးမအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းများ) နှင့် အကောင်အထည်မပြနိုင်သော ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများ) စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းသည် မည်သည့်အမျိုးအစားပင်ဖြစ်ပါစေ ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကဲ့သို့ သဘောထား၍ ဂရုစိုက်ကိုင်တွယ်ကြရပါမည်။ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးပြုရင်း မထိခိုက်၊ မပျက်စီးစေရပါ (သို့) မဖယ်ရှားရပါ။

အလားတူပင် ဝန်ထမ်းများသည် ကုန်ကျစရိတ်များအပါအဝင် ရိုးမအုပ်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို သင့်လျော်စွာ သုံးစွဲကြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ရိုးမအုပ်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို သုံးစွဲရာတွင် (သို့) သုံးစွဲရန် လျာထားသတ်မှတ်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ရိုးမအုပ်စုအနေဖြင့် သင့်လျော်သောတန်ဖိုးကို သေချာပေါက် ပြန်လည်ရရှိစေရမည်။

ရိုးမအုပ်စုသည် ကာစတန်မာများအားလုံးအတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီး ဝန်ထမ်းတိုင်းသည်လည်း အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် ချမှတ်ထားသောတာဝန်များကို တာဝန်ယူမှုရှိစွာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သော အနေအထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ရိုးမအုပ်စု၏ အချိန်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို ဖြုန်းတီးရာရောက်သော အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း၊ လောင်းကစားလုပ်ခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းပိုင်နက်အတွင်း နိုင်ငံရေးလုပ်ခြင်း စသည့် ခွင့်ပြုမထားသောအလုပ်များတွင် မပါဝင်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကို အလုပ်တွင် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုကြရပါမည်။

ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား အမြဲတမ်း လေးစားစွာနှင့် စာနာထောက်ထားစွာ ဆက်ဆံကြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ မသင့်လျော်သော အပြုအမူများမှာ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခိုင်းစေခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လှောင်ပြောင်သရော်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမျိုးရေး (သို့) နှုတ်ဖြင့် မတရားဖိနှိပ်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်း၊ လက်အမူအရာများ၊ တမင်တကာ (သို့) လွန်လွန်ကျူးကျူး အမိန့်နာခံမှုမရှိခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု အစရှိသကဲ့သို့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (သို့) အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း အသွင်ပုံစံတစ်မျိုးမျိုး စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ရိုးမအုပ်စုသည် ဤအပြုအမူများကို သည်းခံမည်မဟုတ်ဘဲ အလုပ်မှရပ်နားစေခြင်း (သို့) အလုပ်ထုတ်ခြင်းစသည့် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးယူမှုကို ပြုလုပ်ပါမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်တွင် အခြားဝန်ထမ်းများ ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို ကောင်းမွန်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း (သို့) ဟန့်တားခြင်းတို့ဖြစ်စေသည့် အပြုအမူတစ်ခုခုကို မပြုမူရပါ။

ရိုးမလုပ်ငန်းစုသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်း၏ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ အယူဝါဒ၊ ကျား မ၊ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာမူရင်း ဇစ်မြစ်၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက် (သို့) သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှ အကာအကွယ်ပေးထားသော အခြားမည်သည့် အခြေအနေတွင်မဆို တရားမဝင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအလျင်းမရှိဘဲ ဝန်ထမ်းတိုင်းအား တန်းတူညီမျှစွာ အခွင့်အရေးပေးပါသည်။ ဤမူဝါဒသည် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ နေရာချထားခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်များပေးခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းနှင့် အလုပ်တာဝန်ရပ်ဆိုင်းခြင်း စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သော အခြေအနေအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ထို့အတူ ရိုးမလုပ်ငန်းစုသည် တူညီသော အလုပ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းတိုင်းအား တူညီသော လစာပေးသွားနိုင်ရန်ကိုလည်း ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ ဤမူဝါဒနှင့်အညီ လုပ်ငန်းစုသည် လိင်တူလက်တွဲဖော်များအား တရားဝင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားထားသူများကဲ့သို့ပင် တန်းတူသတ်မှတ် ဆက်ဆံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လက်တွဲဖော်များတွင် တရားဝင် လက်ထပ်စာချုပ်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်သက်သေများ မရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းစု၏ သဘောထားမှာ ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ ဤမူဝါဒအား အလွဲသုံး၍ ဝန်ထမ်းတစ်စုံတစ်ယောက်မှ မိမိနှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း ကိုယ်ပိုင် အကျိုးအမြတ်ရရှိအောင် အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုများ ရှိလာပါက လိမ်လည်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါမည်။

အစိုးရ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုအားလုံးတွင် ဖြောင့်မတ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ရိုးမအုပ်စုအတွက် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရန် (သို့) ရိုးမအုပ်စုအတွက် ဘက်လိုက်၍ စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ပေးရန် တစ်စုံတစ်ဦးအား ငွေကြေးလာဘ်လာဘ (သို့) ငွေအစားပေးသော လက်ဆောင် (သို့) အကူအညီစသည့် ပေးကမ်းမှုတို့ကို တားမြစ်ထားပါသည်။

ဝန်ထမ်းများသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်လျော်သော အာဏာပိုင်များထံမှသာ ရယူရပါမည်။ အဆိုပါ လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့ကို ရယူခွင့်ရှိကြောင်း သေချာအတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအချက်အလက်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါကလိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများကိုလည်း လိုက်နာကြရမည်။

၎င်းတို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျသော ကာစတန်မာများနှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးများကို ထိန်းသိမ်းထားကြရပါမည်။ ကာစတန်မာများ၏စိတ်ထဲတွင် မိမိတို့ပြောသည်များကို နားထောင်ပေးပြီး မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် စိတ်ဝင်စားတုံ့ပြန်မှုရှိသော ကုမ္ပဏီထံမှ အကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနေသည်ဟု ခံစားကြရစေရန် လုပ်ဆောင်ကြရမည်။

ကာစတန်မာများနှင့် စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိမှသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိပေမည်။

မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်စေ၊ အရက်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် အလုပ်ကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ၊ ထိရောက်စွာ နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကာစတန်မာများအပေါ် လေးစားမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို သောက်စားအသုံးပြုပါက တစ်စုံတစ်ဦး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကာစတန်မာများ (သို့) ပြည်သူများ၏ အဆင်ပြေမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း (သို့) ဒဏ်ရာရရှိစေနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ကျန်းမာသွက်လက်စွာဖြင့် အလုပ်တက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ချိန်အတွင်း အရက် (သို့) မူးယစ်ဆေးဝါး မသုံးစွဲထားရပါ။

တရားမဝင်ဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း (သို့) လွှဲပြောင်းခြင်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းအား တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များသည် ရိုးမအုပ်စု၏ တန်ဖိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များ ပြီးပြည့်စုံရန်အတွက်မှာ မှတ်တမ်းများ၏ ရိုးသားမှု၊ ပြည့်စုံမှုနှင့် မှန်ကန်တိကျမှုတို့အပေါ် မူတည်နေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို ပြင်ဆင်သူများသည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် အသုံးစရိတ်များအားလုံး ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါဝင်ပြီး မှန်ကန်တိကျမှုရှိစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် အသုံးပြုသည့် အချက်အလက်များ၊ ကာစတန်မာများ၏ မှတ်တမ်းများနှင့် စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များကဲ့သို့ ရိုးမအုပ်စုမှတ်တမ်းများ၏ မိတ္တူများကို လုံခြုံသောနေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းများသည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ ဖြတ်စား လျှပ်စားငွေများ၊ မသင့်လျော်သော ဘောက်ဆူးငွေများ (သို့) အခြား တရားမဝင် (သို့) မသင့်လျော်သော ငွေပေးမှုများ (သို့) လက်ခံမှုများ (သို့) ထိုကဲ့သို့ ယူဆရသည်များကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်စေခြင်း (သို့) ပါဝင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည့် အလေ့အထ (သို့) လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုရပါ။

ရိုးမအုပ်စုက မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် အခြားပြိုင်ဘက်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်နေစေရန် အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်များ၊ နည်းစနစ်များအပြင် မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကာစတန်မာများ၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၊ ပြိုင်ဘက်များနှင့် သဘောတူညီချက်များ၊ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ (account plans)၊ လုပ်ငန်းအဆိုပြုချက်များ၊ ညှိနှိုင်းချက်များနှင့် စာချုပ်များကဲ့သို့သော ဂရုပြုလျှို့ဝှက်ထားရမည့် စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ (သို့) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေး သတင်းအချက်အလက်များကို ဝန်ထမ်းများစွာက သိရှိခွင့်ရထားပါသည်။

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ပိုင်အချက်အလက်များအားလုံးကို လျှို့ဝှက်စွာထိန်းသိမ်းထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် လူ့ကျင့်ဝတ်အရ၊ ဥပဒေရေးရာအရ သက်ရောက်နိုင်မှုများနှင့် အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ငဲ့ကွက်၍ ရိုးမအုပ်စု၏ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားကြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဥပမာ - လေလံအဆိုပြုချက်တစ်ခုအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံ သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်သောအခါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုရန်သဘောတူညီချက် (NDA) (ဥပဒေရေးရာဌာနမှ ထုတ်ပေးသောပုံစံ) ကို ရေးထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး သတင်းအချက်အလက်ကို သိရှိရန်လိုအပ်သောအခါမှသာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။

ရိုးမအုပ်စုမှ ဖန်တီးထားပြီး အသုံးပြုနေသည့် ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော ဒီဇိုင်းများ၊ ကုမ္ပဏီပိုင် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြား ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်များအားလုံးသည် ရိုးမအုပ်စုနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များစသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ မူပိုင်ခွင့်များကို မချိုးဖောက်ရန် ဝန်ထမ်းများအား သတိပေးလိုပါသည်။

ရိုးမအုပ်စုသည် ၎င်းတို့၏ တီထွင်မှု၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်၊ ဒီဇိုင်း (သို့) အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို မူပိုင်သတ်မှတ်ထားမည် ဖြစ်သည်။ ဤတွင် တီထွင်မှု (သို့) ဒီဇိုင်းများကို တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်ထားနိုင်ခြင်း (သို့) မှတ်ပုံတင် (သို့) မူပိုင်ခွင့်ထားရှိနိုင်ခြင်းတို့ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဝန်ထမ်းများ ဖန်တီးထားသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော တီထွင်မှုများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

ဝန်ထမ်းများသည် အဆိုပါတီထွင်မှုများကို ရိုးမအုပ်စုသို့ အသိပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ရိုးမအုပ်စု၏ တောင်းဆိုမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုတို့ဖြင့် တီထွင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး တီထွင်မှုအတွက် တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့် (သို့) စက်မှုလုပ်ငန်းမူပိုင်ခွင့်များကို ရရှိရန် လိုအပ်သည်များကို ပြုလုပ်ရမည်။ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်သည် ရိုးမအုပ်စု (သို့) အဆိုပြုခံရသူ၏ အမည်ပေါက်မည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းသည် ထိုတီထွင်မှုအတွက် မည်သည့်ငွေပေးကမ်းမှုကိုမျှ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဝန်ထမ်းက လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဖန်တီးထားသည့် ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်တစ်ခုခုကို ၎င်းဝန်ထမ်း အလုပ်ထွက်သွားသော်လည်း ရိုးမအုပ်စုက ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများသည် အငြိမ်းစားယူခြင်းအပါအဝင် အကြောင်းတစ်ခုခုဖြင့် ရိုးမအုပ်စုမှ ထွက်ခွာသွားပါက မိမိတို့လက်ဝယ်တွင်ရှိနေသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မှတ်တမ်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရပါမည်။ ရိုးမအုပ်စု၏ လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း (သို့) အလွဲသုံးစားပြုခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ဝန်ထမ်းများသည် ရိုးမအုပ်စုမှ ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တွင် ကာစတန်မာ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ (သို့) မိတ်ဖက်စသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ လျှို့ဝှက်စွာ ပေးသိထားသည့် အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်လည်း တာဝန်ရှိပါသည်။

ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏ တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ခက်ခဲစေသော (သို့) ကာစတန်မာ (သို့) အများပြည်သူတို့၏ ယုံကြည်မှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သော အထင်အမြင်လွဲမှားစေနိုင်သည့် အပြိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားတစ်ခု ရှိနေပါက ‘အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိ’ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများသည် ရိုးမအုပ်စု၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် မည်သည့်အရာကိုမျှမပြုလုပ်ရပါ၊ ဥပမာ ဝန်ထမ်း ကိုယ်ကျိုးပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် (ကိုယ်တိုင် (သို့) ဆွေမျိုးနီးစပ်များမှတစ်ဆင့်) ရောင်းချသူတစ်ဦးအား အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း/ဆုချီးမြှင့်ရန် အတည်ပြုထောက်ခံခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ခြင်းကဲ့သို့ အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိဖြစ်သည်ဟု ယူဆရနိုင်သည့် မည်သည့်အရာကိုမျှ မပြုလုပ်ရပါ။ ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့ကို ဝိရောဓိဖြစ်စေသည့် အခြေအနေတွင် ကျရောက်စေသည့် (သို့) ကျရောက်မည်ဟု ယူဆရသည့် လုပ်ငန်းများကို ကိုင်တွယ်ရပါက ကိုယ်တိုင် အတိအလင်းထုတ်ဖော်ကြေညာသင့်သည် (သို့) ပယ်ချသင့်သည်။

ဝန်ထမ်းများသည် အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြေအနေအားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော (သို့) အမှန်တကယ် အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိ၏ ထုတ်ဖော်တင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်၍ မိမိတို့၏ အသက်မွေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တာဝန်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် ကိစ္စတိုင်းကို အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရပါမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားနှင့် ရိုးမအုပ်စု၏ အကျိုးစီးပွားတို့အကြား ဝိရောဓိဖြစ်စေနိုင်သော (သို့) ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆရသော ပြင်ပစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများတွင် မပါဝင်ရပါ (အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိကို ဆိုလိုသည်)။

ဝန်ထမ်းများသည် အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိ ဖြစ်စေနိုင်သော (သို့) ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆရသော (သို့) ရိုးမအုပ်စုကိုယ်စားပြုလုပ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထိခိုက်လာနိုင်သော (သို့) ထိခိုက်လာနိုင်သည်ဟု ယူဆရသော ပြိုင်ဘက်များ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ကာစတန်မာများ (သို့) ရိုးမအုပ်စုကိုယ်စား စီးပွားရေးအရဆက်ဆံမှုတွင် ပါဝင်သည့် မည်သူနှင့်မဆို တိုက်ရိုက် (သို့) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ (သို့) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွား (သို့) ဆက်ဆံမှုများ မရှိရပါ။

ဝန်ထမ်းများသည် ရိုးမအုပ်စုတွင် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ပါးသွားစေသော (သို့) ဝိရောဓိဖြစ်စေသော ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများတွင်လည်း မပါဝင်သင့်ပါ။

ဝန်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကာစတန်မာ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ (သို့) ပြိုင်ဘက်တစ်ဦး၏ အကျိုးစီးပွားအကြား သစ္စာစောင့်သိမှုကို ထိပါးစေနိုင်သော အခြေအနေများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် ရိုးမအုပ်စုက တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် အခွင့်အရေးများကို ကိုယ်ပိုင်အမြတ်အစွန်းအတွက် အခွင့်အရေး မယူရပါ။ ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားရရှိနိုင်သော (သို့) ရရှိသည်ဟု ယူဆခံရနိုင်သော အခြေအနေအားလုံးကို ရှောင်ရှားကြရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်သော ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့် အခြေအနေတိုင်းကို မိမိတို့၏ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများထံသို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ကြရမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် တိုးချဲ့ထားသော ရိုးမအုပ်စု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မိမိတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီစဉ်ပေးထားသော (သို့) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရသော အလုပ်အကိုင် မဟုတ်ပါက ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန၏ ကြိုတင်သဘောတူခွင့်ပြုစာ မပါရှိဘဲ မည်သည့်ပြင်ပအလုပ်အကိုင်ကိုမျှ မပါဝင်ရပါ (သို့) မလုပ်ကိုင်ရပါ။

ဝန်ထမ်းများသည် ပြင်ပအလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို လက်ခံရန် စဉ်းစားနေပါက အဆိုပါရာထူးကို လက်ခံခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေခြင်းရှိ၊မရှိ စဉ်းစားရပါမည်။ အဆိုပါအလုပ်အကိုင်ကို လက်ခံရန် (သို့) အခြားစီးပွားရေးဆက်နွှယ်မှုများထားရှိရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အတွက် မိမိ၏ တာဝန်ကို အပြည့်အဝ ထိထိရောက်ရောက် ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း (သို့) ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖြစ်စေ၊ ကာစတန်မာများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ (သို့) ရိုးမအုပ်စု၏ လက်ရှိ (သို့) အနာဂတ်စီးပွားရေးစီမံချက်များကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ကြရမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် “အတွင်း” သတင်းအချက်အလက်များ (ကော်ပိုရေးရှင်း၏ စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရသေးသော သတင်းအချက်အလက်) ကို ရိုးမအုပ်စုဝင် ကုမ္ပဏီများ (သို့) ၎င်းတို့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံနေသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူခြင်း (သို့) ရောင်းချခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန် အသုံးမပြုရပါ။ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များတွင် မကြေညာရသေးသော ဝင်ငွေများ၊ အစုပေါ်အမြတ်များ (သို့) ရနိုင်ခြေရှိသည်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းများသည် အတွင်းသတင်းများကို သိရှိပိုင်ဆိုင်ထားသောအခါတွင် မိမိတို့အတွက်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူအတွက်ဖြစ်စေ (သို့) ရိုးမအုပ်စုအတွက်ဖြစ်စေကော်ပိုရေးရှင်း၏ ရှယ်ယာများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရှယ်ယာဝယ်ယူမှုများတွင် မပါဝင်ရပါ (သို့) အခြားသူတစ်ဦးအား ပါဝင်စေရန် မကြိုးပမ်းရပါ။

ကာစတန်မာများ၊ လက်ရှိ နှင့်/သို့မဟုတ် ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသော စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ပြိုင်ဘက်များ (သို့) အများပြည်သူများထံမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ လက်ခံခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားဝိရောဓိအခြေအနေတစ်ခု (သို့) ဖြစ်လာနိုင်ခြေတစ်ခုကို ပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည့်အတွက် တားမြစ်ထားပါသည်။

လက်ဆောင်များ လက်ခံထားခြင်း

မြန်မာငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (သို့) ညီမျှသည့် နိုင်ငံခြားငွေပမာဏ မကျော်သည့် လက်ဆောင်များကို ဝန်ထမ်းက လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ထက် ကျော်လွန်သော လက်ဆောင်များအားလုံးအတွက်မူ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်က ထိန်းသိမ်းထားသည့် လက်ဆောင်၏ ဖော်ပြချက်၊ ပေးကမ်းသူ၏ အမည်နှင့် အဆိုပါလက်ဆောင်ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်လိုက်သည်တို့ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ထက် ကျော်လွန်သော လက်ဆောင်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ထံ အသိပေးပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဝန်ထမ်းသည် ထိုလက်ဆောင်ကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။ လက်ဆောင်များ လက်ခံထားခြင်းကို တာဝန်ဝတ္တရားအရမဟုတ်သည့် အခြေအနေများတွင်သာ ခွင့်ပြုထားကြောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်

စီးပွားရေးအရ နေ့လယ်စာများ/ညစာများသည် လက်ခံနိုင်သော ဧည့်ခံပြုစုမှုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်မလိုသော်လည်း အဆိုပါအစားအစာများကို လက်ခံရာတွင် ဂရုပြုသင့်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှသာ လက်ခံသင့်ပါသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ စီးပွားရေးဆက်နွှယ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်သာဖြစ်သင့်ပြီး အပြန်အလှန် အပေးအယူပြုလုပ်ရန်အတွက် မဖြစ်သင့်ပါ။

ရိုးမအုပ်စု၏ လှုပ်ရှားမှုအားလုံးအတွက် သတင်းများ (မိတ်ဖက်သစ်များမှစ၍ ဝန်ဆောင်မှုသစ်များအထိ) အတွက် စနစ်တကျညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သတင်းများနှင့် လူတွေ့မေးမြန်းမှုများအတွက် မီဒီယာများ၏ တောင်းဆိုမှုများအားလုံးကို စင်္ကာပူနှင့် ရန်ကုန်ရှိ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆက်ဆံရေးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းညွှန်းပို့ပေးရမည်။

အွန်လိုင်းဖိုရမ် (ဥပမာ - ဝက်ဘ်လော့ဂ်များ (သို့) ဘလော့ဂ်များ) တစ်ခုခု (သို့) လူမှုကွန်ရက်ဆိုက်များ (ဥပမာ - Facebook) တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေညာချက်များကို အများပြည်သူထံ ကြေညာချက်များဟု ယူဆပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ထံမှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ရိုးမအုပ်စု၊ ၎င်း၏ လုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ မဟာဗျူဟာများ (သို့) လုပ်ဆောင်ပုံများအပြင် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝေဖန်ချက်များကို မပြုလုပ်ရပါ။ ဝန်ထမ်းများသည် ဘလော့ဂ်များ (သို့) အခြားအွန်လိုင်းနေရာများအပြင် အလုပ်ချိန်ပြင်ပတွင် အသုံးပြုသည့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်များတွင်ပင် ရိုးမအုပ်စု၏ အကျိုးစီးပွားများနှင့် ဝိရောဓိမဖြစ်နိုင်စေရန် အထူးဂရုပြုကြရမည်။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ရိုးမအုပ်စု၏ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုတစ်ခုကို သတင်းရရှိပါက (သို့) သတိပြုစရာကိစ္စရှိပါက အဆိုပါ သတိပြုစရာကိစ္စ (သို့) သတင်းကို အသိပေးတင်ပြရန်မှာ ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုးမအုပ်စုသည် လိမ်လည်မှုအတွက် “လုံးဝလက်မခံ” သောမူဝါဒကို ကျင့်သုံးပြီး ရိုးမအုပ်စု၏ စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် လိမ်လည်မှုကို အသိပေးခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ပေးထားသည့် ထုတ်ဖော်တိုင်တန်းသူကာကွယ်ရေးမူဝါဒဟု ခေါ်ဆိုသော တရားဝင်မူဝါဒတစ်ခုကို ချမှတ်ထားပါသည်။

ဤကျင့်ဝတ်ကို ချိုးဖောက်ပါက အလုပ်ရပ်နားခံရခြင်းအပြင် ဖြစ်ပွားစေခဲ့သော ပျက်စီးမှုကို ပေးလျော်ရခြင်းတို့အထိ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးယူမှုကို ခံရနိုင်ပါသည်။

လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် အချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်များ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေကြသဖြင့် လေ့လာသင်ယူနို်င်သည့်အပြင် စိတ်ကိုလည်း ပျော်ရွှင်စေပါသည်။ ရိုးမအုပ်စု၏ လူမှုကွန်ယက်မူဝါဒမှ လူမှုကွန်ယက်ကို စနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်စေရန် မူဘောင်ချမှတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါမူဝါဒသည် ဝန်ထမ်းများ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများကို အသုုံးပြုရာတွင် လိုက်နာသင့်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိစေမည့်အပြင် အလုပ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများကို မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာရပ်များ ဖြစ်ပေါ်မှုမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

“လူမှုကွန်ယက်” ဟုဆိုရာတွင် လူမှုကွန်ကယ်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ လူအုပ်စု၊ အများပြည်သူများ သိရှိအောင် မျှဝေသည့် နည်းမျိုးစုံကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းမှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေရန်အတွက် ပို့စ်တင်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုများတင်ခြင်း၊ မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း၊ မိမိတို့၏ Status ကို အသစ်ပြောင်းလဲတင်ခြင်း (သို့) လူမှုကွန်ယက်မှ အခြားဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့် နည်းမျိုးစုံတို့ ပါဝင်ပါသည်။

အဆိုပါနည်းမျိုးစုံတွင် အောက်ပါအချက်တို့ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း အတိအကျကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

 • လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သည့် Facebook ၊ Instagram ၊ TikTok နှင့် Twitter
 • ဘလော့များဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘလော့များ ၊ ကိုယ်ပိုင်သုံးဘလော့များနှင့် သတင်းမီဒီယာများမှ ပြုလုပ်သည့် ဘလော့များ
 • အွန်လိုင်းဖိုရမ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည့် ဘုတ်အဖွဲ့များ၊ အွန်လိုင်းအသံဖိုင်များနှင့် အဖွဲ့အုပ်စုများ
 • သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖန်တီးနိုင်သည့် မီဒီယာများဖြစ်သည့် YouTube နှင့် Snapchat

ဝန်ထမ်းများသည် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုနေခြင်း မရှိနေသည့်တိုင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက်များပေါ်ရှိ အမူအကျင့်၊ ပို့စ်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ထင်ဟပ်စေသည်ကို သိစေလိုပါသည်။

ရိုးမဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေဖြင့် လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင် မည်သို့ပြုမှုသင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ယခုဆက်လက်ဖော်ပြသွားမည့် မူဝါဒတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် အဆိုပါမူဝါဒကို နားလည်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစု၏ မူဝါဒအရ ဝန်ထမ်းများတင်ထားသည့် ပို့စ်များကို လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းစုမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများကို လိုက်နာမှု ရှိ၊မရှိ အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစုမှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ပါက ကုမ္ပဏီမှ အရေးယူမှုများအပြင် လိုအပ်ပါက အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် -

မိမိတင်မည့် ပို့စ်သည် မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ (သို့) အခြားသူများကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း (သို့) ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ထိခိုက်စေခြင်း မရှိစေရန် ပို့စ်မတင်မီတွင် သေချာပြန်စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ မိမိတို့ ရေးသားသည့် ကွန့်မန့်များသည် အခြားသူများနှင့် လုပ်ငန်းစုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို အမှတ်ရစေလိုပါသည်။

သင့်လျော်သည့် အသုံးအနှုန်း၊ အရေးအသားများကို အသုံးပြုပါ။ အသုံးအနှုန်း၊ အရေးအသားများသည် ယဉ်ကျေးရန်နှင့် ရိုင်းပြသော၊ ဆဲဆိုသော၊ ကြမ်းတမ်းသော အသုံးအနှုန်းများကို လုံးဝအသုံးမပြုရပါ။

အသရေဖျက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုခြင်း၊ အများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသားပေးခြင်း သို့ လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့် ပို့စ်များ၊ ဗီဒီယို ဓာတ်ပုံများ လုံးဝမတင်ရပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပို့စ်များကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် တင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် -

 • သူတစ်ပါးကို နှောက်ယှက်စေသည့် ပို့စ်များ၊ အမုန်စကားများ (သို့) သူတစ်ပါး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေခြင်း
 • မိမိတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ချိုးဖောက်ခြင်း
 • လုပ်ငန်းခွင်၏ စည်းကမ်းချက် (သို့) ထိန်းချုပ်မှုများကို အားနည်းပျက်စီးစေပြီး လုပ်ငန်းခွင်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ (သို့) လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း အငြင်းပွားစေခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ရည်အပေါ် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေခြင်း၊ (သို့) လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုအပေါ် နှောက်ယှက်မှုဖြစ်စေခြင်း။

အခြားသူများကို အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အရှက်ရစေခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊ အလွှဲသုံးစားလုပ်ခြင်း (သို့) အခြားသူအဖြစ် အယောင်ဆောင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။ အကယ်၍ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဖောက်သည်များနှင့် စီးပွားမိတ်ဖက်များကို တိုက်ရိုက်ဦးတည်နှောက်ယှက်ပါက ကုမ္ပဏီ၏ နှောက်ယှက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကို ကျိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆခံရမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (သို့) ကုမ္ပဏီအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိစေသည့် ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို မတင်ပါနှင့်။

လုပ်ငန်းစုအတွင်း မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ရာထူးကို အထင်လွဲမှားစေနိုင်သည့် ပို့စ်များ မတင်ပါနှင့်။ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်သုံး လူမှုကွန်ယက် (သို့) ရေးသားဖော်ပြချက်များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ယူဆချက်များကိုသာ ကိုယ်စားပြုပြီး ကုမ္ပဏီအတွက် ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိသည်ကို အခြားသူများ သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်များအား ရေးသားဖော်ပြထားသည်များကို ကုမ္ပဏီမှ ထောက်ခံခွင့်ပြုထားသည့် ပုံစံမျိုး ရေးသားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ အထင်လွဲမှားမှုများ မရှိစေရန် မိမိရေးသားဖော်ပြထားသည်များအောက်တွင် “ကျွန်တော် / ကျွန်မ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်များသာဖြစ်သည်” ဟူသည့် အဆိုပြုချက်ကို ထည့်သွင်းရေးသားစေလိုပါသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နံပါတ် ၁ ဦးစားပေးဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို သတိထားပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် (သို့) အခြားသူများ၏ ကို်ယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အများနှင့် မျှဝေပြောကြားခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ (ဥပမာ - အိမ်လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် သို့ အခြားလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ)

လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည့် အရာများအတွက် ထားရှိသည့် မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများကို လိုက်နာရပါမည်။ Intellectual Property များဖြစ်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက်အကောင့်တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အများနှင့် မျှဝေခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။

Yoma Connect နှင့် Workplace တို့သည် လုပ်ငန်းတွင်း အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှု ရှိနေစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထားရှိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Yoma Connect နှင့် Workplace တွင် မျှဝေဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာများကို HR နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းများကို မပြုလုပ်ရပါ။

အကယ်၍ ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်တာဝန်များကို လျစ်လျူရှုပြီး လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်သာ အချိန်ကုန်နေမည်ဆိုပါက စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်ချိန်တွင် တာဝန်လစ်ဟင်းမှုများအတွက် ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင် (သို့) ကိုယ်ပိုင်သုံး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကို စီမံအသုံးပြုနေသော်လည်း မိမိ၏ အလုပ်တာဝန်ကျေရန်လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် မိမိ၏ အလုပ်တာဝန်ကြောင့် ကုမ္ပဏီပိုင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ အသုံးပြုခြင်းများအတွက် ရိုးမအုပ်စုမှ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။

စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ

လုပ်ငန်းစု၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင် တင်သည့်ပို့စ်များကို ရိုးမအုပ်စုမှ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို မလိုက်နာသည့် ဝန်ထမ်းများသည် စည်းကမ်းချိုးဖောက်သည့်အနေဖြင့် အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအတွက် ချမှတ်ထားသည့် လူမှုကွန်ယက်မူဝါဒများအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိသည့် အခြေအနေ ဖြစ်ရပ်များမှ (ကန့်သန့်ထားခြင်းမရှိပါ)

 • လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများအသုံးပြုရန်အတွက် အလုပ်တာဝန်များကို လျစ်လျုရှုထားခြင်း။
 • အရေးကြီး လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို ကိုယ်ပိုင် (သို့) ကုမ္ပဏီအကောင့်များမှတစ်ဆင့် ပေါက်ကြားခြင်း။
 • အခြားသူများနှင့် အွန်လိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ရည်ညွှန်းသည့် ရိုင်းဆိုင်သော ကွန့်မန့်များ (အသရေဖျက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း၊ လိင်အသားပေးခြင်း (သို့) လူမျိုးရေးအရ တိုက်ခိုက်ခြင်းများ၊ မကျေမနပ် ပြောဆိုခြင်း၊ ရိုင်းပြကြမ်းတမ်းခြင်း (သို့) ကန့်ကွက်ခြင်းများ ရေးသားခြင်း။

အကယ်၍ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မှ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ တစ်ခုခုတွင် တင်ရှိထားသည့် အကြောင်းအရာ၊ ပို့စ်များသည် မူဝါဒကို လိုက်နာမှုမရှိခြင်း (သို့) မသင့်လျော်ပါက အဆိုပါ အကြောင်းအရာ၊ ပို့စ်များကို ချက်ချင်း အပြီးပိုင်ဖျက်ပေးရန် ရိုးမအုပ်စုမှ ဝန်ထမ်းအား ညွှန်ကြားစေနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားသည် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင် ကောင်းမွန်စွာပြုမူနေထိုင်ရန်သာမက အခြားသူများ တင်ရှိထားသည့် မသင့်လျော်သော ပို့စ်များနှင့် ပြုမှုဆက်ဆံမှုများကို တွေ့ရှိပါကလည်း သက်ဆိုင်ရာထံ အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပါသည်

ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် မိမိတို့၏ ပြုမှုလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အကျိုးဆက်ကို ခံကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင်သာမက ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်၊ အမြူတေတန်ဖိုးများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်ပါ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်များ ဖော်ပြခြင်း

ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ တရားဝင် ရာထူး (သို့) အခြားနည်းလမ်းအရ ရရှိထားသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ အားလုံးကို ရိုးမအုပ်စု၏ လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်များအဖြစ် ထိန်းသိမ်းလျှို့ဝှက်ထားရမည်။ ဝန်ထမ်းများသည် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ ၎င်းတို့ကို မိတ္တူပွားခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ (သို့) အခြားသူများကို ပြုလုပ်ခွင့် မပေးရပါ

(သို့)

ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ တရားဝင် တာဝန်အရ (သို့) တရားရုံးမှ ဥပဒေအရ လိုအပ်၍ဖြစ်စေ ခွင့်ပြု၍ဖြစ်စေ (သို့) စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖြစ်စေ ခိုင်းစေမှု မရှိဘဲ ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို သတင်းဌာနများ (သို့) အခြားသူများကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပေးပို့ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း (သို့) ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ဤအပိုဒ်သည် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ရိုးမအုပ်စုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း မရှိတော့သည့်အချိန်တွင်လည်း အကျုံးဝင်သည်။

ဤမူဝါဒတွင် လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသော ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် လုပ်အားပေးများ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများအားလုံး အကျုံးဝင်သည်။

လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည့် ကုမ္ပဏီပိုင် သတင်းအချက်အလက်သည် လျှို့ဝှက်သည်၊ အဖိုးတန်သည်၊ တန်ဖိုးကြီးသည့်အပြင် အလွယ်တကူ ပုံတူပွားခံရနိုင်သည်။ ယေဘုယျ လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက် သာဓကများမှာ -

 • ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
 • ကာစတန်မာများ/ မိတ်ဖက်များ/ ရောင်းချသူများ၏ အချက်အလက်များ
 • မူပိုင်ခွင့်၊ ဖော်မြူလာများ (သို့) နည်းပညာအသစ်များ
 • ကာစတန်မာစာရင်း (လက်ရှိကာစတန်မာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူများ)
 • ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီကို ယုံကြည်၍ ပေးအပ်ထားသော အချက်အလက်များ
 • ဈေးသတ်မှတ်ခြင်း/ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်း နှင့် အခြားသော ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသည့် နည်းဗျူဟာများ
 • လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် အတိအလင်း သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
 • လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသော ရည်မှန်းချက်များ၊ ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ပဏာမစီမံချက်များ
 • ဝန်ထမ်းများသည် လျှို့ဝှက်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို တရားဝင် ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့် အဆင့် အမျိုးမျိုး ရှိလိမ့်မည်

ဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်သင့်သော အရာများ -

 • လျှို့ဝှက်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်တိုင်း ထိန်းသိမ်း (သို့) လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားပါ။
 • လျှို့ဝှက်ထားရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို မလိုအပ်တော့သည့်အချိန်တွင် ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
 • လုံခြုံစိတ်ချရသော စက်ပစ္စည်းများဖြင့်သာ လျှို့ဝှက်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုပါ။
 • သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်လျှင် ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ အခြားသော ဝန်ထမ်းများကို ပြောပြပါ။
 • လျှို့ဝှက်ထားရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် သေချာပေါက် လိုအပ်သည့်အချိန်မှလွဲ၍ ၎င်းတို့ကို ရိုးမအုပ်စု၏ အဆောက်အအုံပိုင်နက်အတွင်း၌သာ ထားရှိပါ။

ဝန်ထမ်းများ မလုပ်သင့်သော အရာများ -

 • လျှို့ဝှက်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မိမိ၏ အကျိုးခံစားခွင့် (သို့) အကျိုးအမြတ်အတွက် အသုံးပြုခြင်း
 • လျှို့ဝှက်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ကုမ္ပဏီပြင်ပမှ တစ်ဦးဦးအား မျှဝေခြင်း
 • ရိုးမအုပ်စုပိုင် လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများကို မိတ္တူပွား၍ ၎င်းတို့ကို မလုံခြုံသည့် ပစ္စည်းများထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားရှိခြင်း
 • ဝန်ထမ်း၏ ရိုးမအုပ်စုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ချိန် ပြည့်မြောက်သွားပါက (သို့) ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက ဝန်ထမ်းများသည် မည်သည့်လျှို့ဝှက်ထားရမည့်ဖိုင်ကိုမဆို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းများမှ ထိုဖိုင်များကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
 • လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ
 • လျှို့ဝှက်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကောင်းစွာကာကွယ်ထားကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ရိုးမအုပ်စုသည် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအမံများနှင့် အခြားလိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
 • စာရွက်စာတမ်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း
 • အီလက်ထရောနစ်အခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များကို ကွယ်ဝှက်ခြင်း (encryption) နှင့် အခြေခံအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ခြင်း
 • ဝန်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းပြိုင်မထောင်ရေး နှင့်/သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုရေး သဘောတူညီချက်များ (NDAများ) လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်း
 • အချို့သော လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များ ကြည့်ရှုခြင်းကို ဝန်ထမ်းများအား ခွင့်ပြုပေးရန် အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင် ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံခြင်း

ခြွင်းချက်များ

အကြောင်းရင်းခိုင်မာပါက လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို ရံဖန်ရံခါ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းများ ရှိနိုင်သည်။

ဥပမာ -

 • စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (သို့) စာရင်းစစ်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းခံခြင်း
 • ကုမ္ပဏီသည် အချို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်သည့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်း (သို့) မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်း (တရားဝင်ဘောင်အတွင်း)
 • ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သော ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ကာ လိုအပ်သည့် ခွင့်ပြုမိန့်အားလုံးကို တောင်းခံရမည်၊ ထို့အပြင် သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်သည်ထက် ကျော်လွန်၍ အသိမပေးရပါ။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ

လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒအား ချိုးဖောက်မှုတိုင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရေး မူဝါဒကို မလိုက်နာသော ဝန်ထမ်းများသည် စည်းကမ်းအရ နှင့် ဖြစ်နိုင်လျှင် ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ မည်သည့်ဝန်ထမ်းမဆို လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒများကို ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ (သို့) အမြဲလိုလို ချိုးဖောက်ပါက ရိုးမအုပ်စုသည် ထိုဝန်ထမ်းအား အလုပ်ခန့်အပ်ထားရှိခြင်းကို ချက်ချင်း ရပ်စဲခွင့်ရှိသည်။

ဤမူဝါဒသည် အလုပ်ခန့်အပ်ထားရှိမှု ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့) ပြီးဆုံးခြင်း နောက်ပိုင်းတွင်လည်း တရားဝင်သည်။