လုပ်ငန်းဌာနရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းများ

Policy > ရိုးမအုပ်စု၏ မူဝါဒ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ > လုပ်ငန်းဌာနရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းများ
ရိုးမအုပ်စုတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းတိုင်းတွင် ရာထူးတိုးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ သင့်တော်သော အရည်အချင်းရှိ ဝန်ထမ်းအား ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် စဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်အတွေ့အကြုံ၊ လုပ်ကိုင်ရည်နှင့် ပိုမိုကြီမားရှုပ်ထွေး၍ တာဝန်ကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိ၊ မရှိ စသည့်အချက်များအပေါ် မူတည်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမည်။ အထူးသဖြင့် ရိုးမအုပ်စု၏ ခံယူချက်တစ်ခုဖြစ်သော အသွင်ကွဲပြားမှု နှင့် လူတိုင်းပါဝင်နိုင်မှုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော ရာထူးတိုးပေးခြင်းများဖြစ်စေရန် ရိုးမအုပ်စုမှ အစဉ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ရိုးမအုပ်စုအတွင်း အခြားသင့်လျှော်သော အလုပ်အကိုင်၊ ရာထူးတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ထိုပြောင်းလွှဲခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သဘောတူညီမှုနှင့်အညီ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်၊ ဌာနပြောင်းလဲမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဝန်ထမ်းထံ အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိရာထူးတွင် လုပ်သက် ၁၈ လပြည့်ပြီးသည့် ဝန်ထမ်းတိုင်း ရိုးမအုပ်စုရှိ အခြား ဌာန၊ ရာထူးများအား လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်ထားရာတွင် အထက်လူကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် မလိုအပ်ပါ။
လုပ်သက်ဆိုသည်မှာ အလုပ်ခန့်ထားသည့် စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ရိုးမအုပ်စုတွင် အလုပ်စတင်သည့်နေ့ (အစမ်းခန့်ကာလ အပါအဝင်) စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသော လုပ်သက်ကာလကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ 
အခြေအနေမပေးသော ကာလများအတွင်း လူသားအရင်းအမြစ် ပိုလျှံမှုများကြောင့် ဝန်ထမ်းလျှော့ချရခြင်းများရှိခဲ့သော် Yoma Group သည် မြန်မာအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာ၍ ခံစားခွင့်လစာများကို ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းအား အလုပ်ခန့်စာပါ အကြောင်းအရာ၊ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။ 
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား အလုပ်ခန့်စာပါ စာချုပ်နှင့်အညီ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ အသိပေး အကြောင်းကြားစာကို ဝန်ထမ်း၏ ကြီးကြပ်သူမန်နေဂျာထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ရပါမည်။ ဝန်ထမ်းနှင့် ကြီးကြပ်သူမန်နေဂျာတို့အကြား အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှုဖြင့် အသိပေးကာလကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ 
ပုံမှန်အငြိမ်းစားယူသည့် အသက်မှာ ၆၅ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်၏ သဘောတူညီချက်၊ လူမှုဖူလုံရေးဌာနအသိအမှတ်ပြု ဆေးခန်းမှပေးအပ်သော ထောက်ခံစာ၊ ဆေးစစ်ချက်မှတ်တမ်းများဖြင့် ဝန်ထမ်းသည် အသက် ၆၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့်တိုင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။