သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမူဝါဒ

Policy > ရိုးမအုပ်စု၏ မူဝါဒ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ > သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမူဝါဒ

ဤမူဝါဒတွင် ရိုးမအုပ်စုထံ သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့သူ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး (ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၊ ကာစတန်မာများ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ စသည်တို့) အကျုံးဝင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရိုးမအုပ်စုသည် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူရန် နှင့် အသုံးချလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်များတွင် အမည်များ၊ လိပ်စာများ၊ အသုံးပြုသူအမည်များနှင့် စကားဝှက်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်များ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကဲ့သို့သော လူတစ်ဦးကို မည်သူမည်ဝါဟု အတည်ပြုနိုင်သည့် အွန်လိုင်း (online) (သို့) အွန်လိုင်းမဟုတ်သည့် (offline) အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

ရိုးမအုပ်စုသည် ဤသတင်းအချက်အလက်ကို ပါဝင်ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ သိရှိမှု၊ အပြည့်အဝ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု စသည်တို့နှင့်အတူ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ စုဆောင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုးမအုပ်စုသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို :

ဥပဒေနှင့်ညီသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ မျှတစွာ စုဆောင်းမည်ဖြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ဥပဒေနှင့်ညီသော၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာရှိသော ဘောင်အတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်မည်။

ဌာနတွင်း (သို့) ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများက ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ (သို့) တရားမဝင်ဘဲ ကြည့်ရှုခြင်းများမှ ကာကွယ်မည်။

မည်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆို -

တရားဝင် မဟုတ်ဘဲ အသိပေးပြောဆိုမည် မဟုတ်ပါ။

သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ပမာဏထက် ကျော်လွန်၍ သိမ်းဆည်းထားခြင်း မပြုလုပ်ပါ။

လုံလောက်သော အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများ ချမှတ်ထားခြင်းမရှိသည် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းပြည်များ (သို့) နိုင်ငံများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါ။

အချက်အလက်ပိုင်ဆိုင်သူ၏ သဘောတူညီချက်ထဲတွင် မပါဝင်သည့် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖြန့်ဝေခြင်း မပြုလုပ်ပါ။ (ဥပဒေအရ အာဏာပိုင်များမှ တွန်းအားပေး၍ အကျိုးအကြောင်းခိုင်မာသည့် တောင်းဆိုချက်များမှ လွဲ၍)

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ စုဆောင်းရာတွင် ရိုးမအုပ်စုသည် -

လူအများအား ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းနေကြောင်း အသိပေးမည်။

အချက်အလက်များအား မည်ကဲ့သို့ သိမ်းဆည်းကြောင်း အသိပေးမည်။

အချက်အလက်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ပေါက်ကြားခြင်းတို့အတွက် ကြိုတင်စီမံချက်များ ထားရှိမည်။

လူအများသည် ၎င်းတို့ ပေးထားသည့် အချက်အလက်များကို ဒေတာဘေ့စ်များထဲတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံရန်၊ ဖျက်သိမ်းရန်၊ လျှော့ချရန် (သို့) အမှန်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် တောင်းဆိုခွင့်ရှိမည်။

လုပ်ဆောင်ချက်များ

ရိုးမအုပ်စုသည် -

လျှို့ဝှက်ထားရန်လိုအပ်သော အချက်အလက်များအား ကြည့်ရှုခွင့်ကို ကန့်သတ်၍ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည်။

ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော အချက်အလက် စုဆောင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖန်တီးချမှတ်မည်။

အွန်လိုင်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းပို့ချမည်။

အွန်လိုင်းအချက်အလက်များကို ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်များမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် လုံခြုံသော ကွန်ရက်များ တည်ဆောက်မည်။

လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ ပေါက်ကြားမှု (သို့) အချက်အလက်များ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကို သတင်းပို့နိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်မည်။

အချက်အလက်များကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်သည့်အကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ ထုတ်ခြင်း (သို့) စာချုပ်တွင် အပိုဒ်များထည့်သွင်းခြင်း ပြုလုပ်မည်။

အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည် (စာရွက်စာတမ်း ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သော့များကို လုံခြုံအောင်လုပ်ခြင်း၊ အချက်အလက်များကို ကွယ်ဝှက်ခြင်း (encryption) ၊ မကြာခဏ အရန်သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခြင်း စသည်)

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ

ဤမူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းများအားလုံးကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်များကို မလိုက်နာပါက စည်းကမ်းအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်လျှင် ဥပဒေအရ အရေးယူမည်။